Kto ma prawne kompetencje kontrolować przedsiębiorstwa energetyczne w zakresie poprawności sporządzania taryfy, tj. ceny zakupu ciepła przez odbiorcę ?

      Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE)URE ma ustawowy obowiązek dokonywać szczegółową kontrolę wykazanych przez przedsiębiorstwa energetyczne kosztów pod względem ich zasadności, a także weryfikować kalkulacje nowych cen. W ramach procesu zatwierdzania taryfy, URE powinien również sprawdzać przestrzeganie obowiązujących przepisów, w szczególności prawa energetycznego. Ponadto zadaniem URE jest równoważyć interesy stron: firma ciepłownicza – odbiorcy.