Jaką temperaturę powinna osiągać ciepła woda użytkowa ?

      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (publikacja Dz. U. 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002) określa w § 120.2, iż w budynkach oddanych do użytku po 15 grudnia 2002 r. instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższe niż 55°C i nie wyższe niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwić przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C. W budynkach oddanych do użytku przed 15 grudnia 2002 r. instalacja ciepłej wody powinna zapewnić jej temperaturę w punktach czerpalnych w granicach 45°C – 50°C .