Jaki jest zakres obowiązków dozorczyni (gospodarza domu) w naszej Spółdzielni ?

         Do obowiązków dozorczyni (gospodarza domu) w naszej Spółdzielni należy:

 1. Usuwanie, tj. zbieranie i zamiatanie zanieczyszczeń i innych odpadów z pomieszczeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku (kioski wejściowe, klatki schodowe, korytarze w piwnicy oraz na pozostałych kondygnacjach, wózkownie) - codziennie.
 2. Mycie okien na klatkach schodowych, szyb w kioskach wejściowych oraz w tablicach informacyjnych - wg potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Mycie posadzek pomieszczeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku oraz lamperii, balustrad, parapetów, itp. - wg potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 4. Usuwanie zanieczyszczeń i innych odpadów z niezabudowanej części nieruchomości przyległej do budynku, tj. z chodników, schodów, bram, trawników oraz z chodników przyległych do ulicy położonej wzdłuż nieruchomości objętej obowiązkami dozorczyni – codziennie.
 5. Oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz posypywanie piaskiem w czasie gołoledzi wszystkich chodników, schodów i przejść, o których mowa w pkt. 4. Powyższe czynności, jak również inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, gospodarz domu obowiązany jest wykonywać w razie potrzeby, we wszystkie dni, nawet święta, w godzinach zapewniających zakończenie tych prac przed godz. 7:00 rano.
 6. Pielęgnowanie zieleńców, kwietników, itp. - wg potrzeb.
 7. Wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją pomieszczeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku oraz na terenie przyległym do budynku w terminach i zakresie wskazanym odrębnym indywidualnym zleceniem przełożonego.
 8. Niezwłoczne zawiadamianie działu eksploatacji Spółdzielni o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych oraz podejmowanie, w miarę możliwości, doraźnych środków niezbędnych do ochrony mieszkańców i mienia przed zaistniałymi zagrożeniami - wg potrzeb.
 9. Dbanie o należyty stan narzędzi przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości.
 10. Dbanie o porządek przy zbiornikach do gromadzenia odpadów komunalnych i zawiadamianie działu eksploatacji Spółdzielni o konieczności naprawy kontenerów lub ich wymiany.
 11. Niezwłoczne zawiadamianie działu eksploatacji Spółdzielni o rażącym lub uporczywym naruszaniu przez mieszkańców Regulaminu używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców.
 12. Niezwłoczne zawiadamianie działu eksploatacji Spółdzielni o dostrzeżonym nie wywiązywaniu się usługodawców Spółdzielni ze swoich obowiązków, np. nie wywiezienie odpadów komunalnych pomimo zgłoszenia, nie uprzątniecie terenu po zakończeniu robót budowlanych, itp.
 13. Roznoszenie do mieszkańców naliczeń opłat czynszowych i korespondencji Spółdzielni.
 14. Dokonywanie co kwartał odczytów wodomierzy we wszystkich lokalach mieszkalnych dozorowanego budynku.
 15. Wywieszanie w sposób estetyczny, w tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych, otrzymanych od przełożonego komunikatów, ogłoszeń i wszelkich innych informacji skierowanych do mieszkańców budynku.
 16. Usuwanie z budynków oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku wszelkich ogłoszeń, plakatów, reklam, itp. zamieszczonych bez zgody Zarządu Spółdzielni oraz przekazywanie do działu eksploatacji Spółdzielni danych dotyczących podmiotów, które w powyższy sposób naruszyły prawo własności Spółdzielni.
 17. Wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania porządku i czystości powierzonych pomieszczeń i terenu wynikających z przepisów i zarządzeń właściwych organów.
 18. Przestrzeganie na stanowisku pracy zasad i przepisów w zakresie bhp i ppoż.