Czy można zlikwidować (zdemontować) grzejnik c.o. w pomieszczeniu kuchni ?

     Mieszkaniec może dokonać demontażu istniejącego grzejnika c.o. w pomieszczeniu kuchni po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni, a więc jako pierwszy punkt swego działania w tym kierunku - powinien on, złożyć w tej sprawie, podanie w biurze Spółdzielni.  Zarząd Spółdzielni, na pisemny wniosek mieszkańca, wyraża zgodę na demontaż, przewidzianego w projekcie budowlanym budynku, grzejnika c.o. w pomieszczeniu kuchni w danym mieszkaniu, zastrzegając jednak jak niżej:

  1. usunięcie tego grzejnika może spowodować występowanie niewłaściwych parametrów wilgotnościowo-temperaturowych w pomieszczeniu kuchni, a w następstwie tego wpłynąć na powstanie zagrzybienia powierzchni ścian i sufitu; ponadto stan ten wpływać będzie na obniżenie temperatury w sąsiadujących z kuchnią pomieszczeniach, dlatego też mieszkaniec jest zobowiązany, w razie potrzeby, uzupełnić niedomiar ciepła (występujący szczególnie przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych) przez alternatywne źródło ciepła, np. grzejnik elektryczny,
  2. w przypadku wystąpienia jednak zagrzybienia, itp., mieszkaniec jest zobowiązany ponownie, na swój koszt, zamontować grzejnik, jak również usunąć zagrzybienie i inne związane z tym negatywne skutki,
  3. termin rozpoczęcia robót związanych z demontażem grzejnika, m.in. spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz ponowne jej, napełnienie należy uzgodnić z działem eksploatacji Spółdzielni,
  4. mieszkańcowi nie wolno jest dokonywać demontażu podzielnika kosztów c.o. z grzejnika przeznaczonego do demontażu – zarówno demontaż, jak i montaż podzielników na nowych grzejnikach dokonać może tylko i wyłącznie pracownik firmy rozliczającej koszty c.o., tj. Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., Poznań,
  5. niezwłocznie po wykonaniu prac mieszkaniec zobowiązany jest zgłosić ich zakończenie do biura Spółdzielni w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania robót.