Jakie warunki należy spełnić, aby móc wymienić grzejniki centralnego ogrzewania na nowe ?

        Mieszkaniec może wymienić istniejące grzejniki c.o. na nowe po uzyskaniu pisemnej zgody Spółdzielni, a więc jako pierwszy punkt swego działania w tym kierunku - powinien on, złożyć w tej sprawie, podanie w biurze Spółdzielni. Z reguły zgoda wydawana jest na wymianę grzejników tylko w czasie poza sezonem grzewczym, tzn. można ją wykonać w okresie od maja do września. W wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku kupna mieszkania i konieczności wykonania remontu przed zasiedleniem), można zwrócić się do Zarządu Spółdzielni o udzielenie zgody na wymianę grzejników w okresie funkcjonowania centralnego ogrzewania. Spółdzielnia wyrażając zgodę, zastrzega pewne warunki, które mieszkaniec zobowiązany jest spełnić przy wymianie grzejników. Poniżej wymienione są najistotniejsze z nich:

  1. nowe grzejniki muszą mieć moce nie mniejsze niż to wynika z obliczeń, tj. z projektu budowlanego budynku (Spółdzielnia w piśmie wskazuje konkretne wielkości mocy dla grzejników w poszczególnych pomieszczeniach lokalu); z kolei nie powinny być one znacząco większe niż wskazane, ponieważ ma to wpływ na nieuzasadnione większe emisje energii cieplnej przez grzejnik, co w konsekwencji rzutuje w sposób niekorzystny dla mieszkańca na wyniki indywidualnego rozliczenia kosztów c.o. (większe koszty),
  2. termin rozpoczęcia robót i spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz ponowne jej, napełnienie należy uzgodnić z działem eksploatacji Spółdzielni,
  3. mieszkańcowi nie wolno jest dokonywać demontażu podzielników kosztów c.o. ze starych grzejników – zarówno demontaż, jak i montaż podzielników na nowych grzejnikach dokonać może tylko i wyłącznie pracownik firmy rozliczającej koszty c.o., tj. Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o., Poznań,
  4. niezwłocznie po wykonaniu prac mieszkaniec zobowiązany jest zgłosić ich zakończenie do biura Spółdzielni w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania robót oraz zaplombowania zaworów umożliwiających demontaż grzejnika (bez zamykania zaworów podpionowych), jeśli takie zostały zastosowane; przy odbiorze w celu inwentaryzacji grzejnika, mieszkaniec winien podać i udokumentować rzeczywistą moc zamontowanych nowych grzejników,

 Koszty jakie obciążają mieszkańca w związku z wymianą grzejników c.o. są następujące:

  • koszty wymiany i zakupu grzejników,
  • koszty związane z upuszczeniem i napełnieniem czynnika w instalacji c.o., którymi dostawca ciepła obciąży Spółdzielnię,
  • koszty przełożenia podzielników ze starych na nowe grzejniki.

Całkowite koszty przełożenia podzielników ze starych na nowe grzejniki (obowiązujące na dzień 30.09.2005 r.) składają się z:

  • kosztów demontażu podzielnika ze starego grzejnika i montażu na nowym: 17,67 zł /1 szt.,
  • kosztów dojazdu pracownika: ok. 60 zł (są one odpowiednio niższe, gdy w jednym dniu przełożenie podzielników dokonywane jest w 2 lub kilku lokalach),

Powyżej wymienione ceny są cenami brutto (ujmują podatek VAT).