Jakie obowiązują warunki przeglądów oraz eksploatacji instalacji gazowej?

Użytkownik mieszkania, w celu prawidłowego przeprowadzenia powyższej kontroli, przed wyznaczonym terminem przeglądu, zobowiązany jest do odsłonięcia i umożliwienia bezpośredniego dostępu do wszystkich elementów instalacji gazu, a więc do:
- pionu przechodzącego przez mieszkanie,
- odcinka instalacji gazu od pionu do gazomierza,
- gazomierza,
- odcinka instalacji gazu od gazomierza do kuchni,
- złączy instalacji gazu z kuchnią gazową,
- kuchni gazowej (zdjęcie wszystkich naczyń znad palników, umożliwienie dostępu do piekarnika - w przypadku jeżeli jest to piekarnik gazowy); jeżeli kuchnia jest używana, należy umożliwić kontrolującemu jej wyłączenie w celu sprawdzenia czy jest właściwe spalanie gazu.

Ponadto, w przypadku posiadania złączy elastycznych przy urządzeniach odbiorczych należy okazać ważny atest tego przewodu.

Kontrolujący zobowiązany jest do:

  • wizualnego sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej w obecności głównego lokatora, czy właściciela mieszkania lub osoby, która została przez niego upoważniona,
  • sprawdzenia szczelności całej instalacji gazowej i urządzeń odbiorczych (kuchnie) za pomocą przyrządu wyposażonego w czujnik sygnalizujący obecność gazu ziemnego w ilości przekraczającej dopuszczalną normę,
  • wypisania protokołu z przeprowadzonej kontroli z zaznaczeniem wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości oraz przekazania jego kopii użytkownikowi,
  • dokładnego wyjaśnienia wszystkich zaleceń zawartych w protokole kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji, kontrolujący uprawniony jest do zamknięcia dopływu gazu do instalacji w mieszkaniu lub tylko do urządzeń odbiorczych (np. kuchni - jeżeli nieszczelność występuje na nich) do czasu naprawy, tzn. usunięcia nieszczelności. W protokole z przeglądu powinno być w sposób jednoznaczny określone, która strona ma dokonać naprawę i jaki jest jej zakres.

Ponadto przypominamy poniżej zapisy, uchwalonego przez Radę Nadzorczą, Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członka w zakresie napraw wewnątrz lokali, odnoszące się do instalacji gazu. Zwracamy uwagę, że regulamin ten obowiązuje wszystkich mieszkańców budynków, których nasza Spółdzielnia jest zarządcą, bez względu na status prawny do lokalu, tj. najemców, lokatorów i właścicieli mieszkań.

„§ 2, ust.2.      Do zadań Spółdzielni w szczególności należy dokonywanie konserwacji, w tym udrażnianie instalacji, remontów oraz ewentualnej wymiany:

    b) wewnętrznej instalacji gazu do zaworu przed kuchnią gazową, przy czym Użytkujący lokal dokonuje naprawy instalacji gazu na własny koszt w przypadku samowolnej ingerencji (samowolne przestawienie kuchni, przebudowy instalacji, itp.); naprawy może dokonać tylko zakład posiadający stosowne uprawnienia,”

„§ 3, ust.3       Do Użytkującego lokal w szczególności należy dokonywanie konserwacji (w tym udrażnianie instalacji), remontów oraz ewentualnej wymiany :

    b) urządzeń odbiorczych gazu (m.in. kuchni gazowej, podgrzewacza wody) - Użytkujący lokal dokonuje naprawy lub wymiany tych urządzeń przez zlecenie wykonania osobie posiadającej stosowne uprawnienia,”

Mając na względzie, że ze względu na estetykę, wielu mieszkańców zabudowuje niektóre elementy instalacji gazowej, cytujemy obowiązujący w tym zakresie przepis, tj. § 165, ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

„2. Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami ( … )”

Konkluzja, w świetle przytoczonego przepisu oraz przedstawionych warunków przeglądu instalacji, jest następująca:

1. zabudowy instalacji są możliwe, jednak powinny one mieć formę osłon zapewniających wentylację przestrzeni, w której znajdują się elementy instalacji gazowej, co można uzyskać poprzez wykształtowanie w nich szczelin i otworów,

2. zamocowanie ewentualne zawieszenie tych osłon powinno umożliwiać użytkownikowi mieszkania łatwe ich zdjęcie w celu przygotowania instalacji do przeglądu.