Stanowiska (zakres spraw)

► Prezes Zarządu - w ramach uchwał organów Spółdzielni, kierowanie pracą Zarządu i bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni oraz pełnienie nadzoru nad realizacją całokształtu zadań Spółdzielni; reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz w zakresie jej bieżących zadań gospodarczych; składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółdzielni - przy udziale Zastępcy Prezesa lub członka Zarządu albo pełnomocnika; współpracowanie z Radą Nadzorczą Spółdzielni i jej komisjami, m.in. poprzez branie udziału w posiedzeniach; koordynowanie przygotowania projektów planów gospodarczych i sprawozdań z ich wykonania; sprawowanie ogólnego nadzoru nad celowym i efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność inwestycyjną, eksploatacyjną i operacyjną Spółdzielni; przyjmowanie skarg i pochwał dotyczących wykonywania obowiązków przez pracowników Spółdzielni.

DTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

► Zastępca Prezesa Zarządu - bezpośredni nadzór nad pracą działu eksploatacji Spółdzielni, a w czasie nieobecności Prezesa Zarządu wypełnianie jego obowiązków; zarazem specjalista-koordynator ds. zarządzania nieruchomościami - gospodarka lokalami mieszkalnymi (m.in. przekazywanie i przejmowanie lokali, wynajem pomieszczeń gospodarczych i suszarni, rozpoznawanie zgłoszeń naruszania zasad zawartych w Regulaminie używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców); ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych; prowadzenie rejestru lokali mieszkalnych, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste; wynajem lokali użytkowych; prowadzenie książek obiektów budowlanych; ubezpieczenie zasobów mieszkaniowych Spółdzielni i przyjętych w administrowanie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, pełnienie nadzoru nad pracą gospodarzy i usługami porządkowymi realizowanymi na nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię,

 Specjalista-koordynator ds. eksploatacji zasobów mieszkaniowych (branża ogólnobudowlana) - prowadzenie Rejestru zgłoszeń mieszkańców  dotyczących awarii i potrzeb remontowych; zlecanie usuwania awarii oraz bieżących remontów w systemie gospodarczym (konserwatorzy Spółdzielni) i zleconym; sprawowanie kontroli w zakresie ogólnobudowlanym nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi; nadzór nad wywiązywaniem się przez zleceniobiorców z warunków umów dot. konserwacji domofonów, wind oraz wywozu nieczystości stałych,

Specjalista ds. eksploatacji zasobów mieszkaniowych (branża sanitarna) - sprawowanie kontroli w zakresie instalacji sanitarnych nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi; dokonywanie corocznych przeglądów szczelności instalacji gazowych w ramach wymogów Prawa budowlanego; nadzór nad indywidualnym rozliczaniem kosztów centralnego ogrzewania; nadzór nad wywiązywaniem się z warunków umów dostawców mediów oraz nad prawidłowością odczytów liczników (m.in. ciepłomierzy),

 Specjalista-koordynator ds. remontów i inwestycji - organizowanie przy współpracy z innymi pracownikami działu eksploatacji okresowych przeglądów stanu technicznego budynków wynikających z przepisów prawa budowlanego; udział w odbiorach robót remontowych i inwestycyjnych; przygotowywanie materiałów do opracowania projektu planu remontów; prowadzenie ewidencji projektów budowlanych poszczególnych obiektów będących w zasobach Spółdzielni lub administrowanych przez Spółdzielnię.

DTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Główna księgowa - pełnienie kierownictwa i nadzoru nad działalnością finansową i rachunkowo księgową spółdzielni; prowadzenie ewidencji syntetycznej Spółdzielni,

 Zastępca głównej księgowej kontrolowanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dokumentów księgowych; prowadzenie rachunkowości wspólnot mieszkaniowych, których nieruchomościami zarządza Spółdzielnia, polegającej między innymi na księgowaniu operacji gospodarczych, sporządzaniu sprawozdań finansowych i planów gospodarczo-finansowych; prowadzenie ewidencji analitycznej udziałów członkowskich, wkładów mieszkaniowych i budowlanych; dokonywanie wyliczeń zaktualizowanej wartości wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz warunków finansowych przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe lub warunków finansowych uzyskania odrębnej własności mieszkania; sporządzanie sprawozdań finansowych, ZUS-kich, podatkowych i innych z zakresu księgowości; zastępowanie Głównego Księgowego w przypadku jego nieobecności,

 Księgowa ds. czynszowych - prowadzenie ewidencji analitycznej opłat mieszkaniowych i czynszów najmu lokali użytkowych oraz czynszów z tytułu dzierżawy gruntów; sporządzanie naliczeń wysokości opłat czynszowych na podstawie danych otrzymanych z działu eksploatacji oraz na podstawie uchwał organów samorządowych Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; wystawianie faktur dotyczących czynszów; księgowanie wpłat z w/w tytułów; prowadzenie windykacji zaległości z tytułu opłat mieszkaniowych oraz czynszów,

 Księgowa ds. ewidencji kredytów i windykacji - prowadzenie ewidencji analitycznej opłat dotyczących kredytów mieszkaniowych; sporządzanie naliczeń dotyczących wysokości miesięcznych rat kredytu; księgowanie wpłat dotyczących kredytów mieszkaniowych; prowadzenie windykacji zaległości z w/w tytułów; sporządzanie dla banku rozliczeń kwartalnych spłat kredytu mieszkaniowego; określanie, na podstawie ewidencji zadłużenia kredytowego, warunków finansowych przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe (dot. Os. Południe),

Dział Administracyjny:

 Inspektor d/s pracowniczych i administracyjnych - prowadzenie sekretariatu oraz kancelarii Spółdzielni, w tym prowadzenie rejestrów - pism przychodzących, wychodzących, umów, rejestrów odpowiedzi na podania mieszkańców; prowadzenie dokumentacji i spraw kadrowych Spółdzielni; zaopatrzenie techniczne oraz nadzorowanie nad sprawami gospodarczymi biura Spółdzielni,

 Inspektor d/s członkowskich i obsługi organów samorządowych - bieżąca obsługa lokatorów w sprawach członkowskich i lokalowych; prowadzenie dokumentacji oraz organizacja zebrań organów samorządowych Spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych; udostępnianie przepisów dotyczących Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, statutów oraz regulaminów; prowadzenie rejestrów członków Spółdzielni i właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych; prowadzenie ewidencji ofert dot. zamiany mieszkań; prowadzenie ewidencji zameldowań w mieszkaniach oraz jej aktualizacja w oparciu o ewidencję UMiG.