Historia

- Zebranie założycielskie Spółdzielni odbyło się w dniu 04 lipca 1983 r., na którym między innymi uchwalono statut oraz dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Na Prezesa Zarządu Spółdzielni wybrany został p. inż. Piotr Czaczyk.

- Postanowieniem z dnia 16 listopada 1983 r. (sygnatura akt: Rs 2113) Sąd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział III Cywilny, dokonał zarejestrowania Spółdzielni pod nazwą: „Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra Nowe Czarnowo”.

- W 1985 r. zostały oddane do eksploatacji 2 pierwsze budynki mieszkalne przy ul. Krasińskiego 84-110 w Gryfnie (149 mieszkań).

- W latach 1988-1994 Spółdzielnia prowadziła administrację, zlokalizowanych w Gryfinie, zakładowych budynków mieszkalnych Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie.

- W 1992 r., po 7 latach realizacji inwestycji, zakończono budowę i zasiedlono 7 budynków mieszkalnych na Osiedlu Południe w Gryfnie, tj. przy ul. Łużyckiej 107-111, 113-117, 119-129, 131-137, 139-149, 153-159 i 161-169 (298 mieszkań). W jednym z nich  nr 119-129 powstały też na parterze lokale użytkowe.

- W 1992 r. zakończono też budowę i zasiedlono budynek mieszkalny przy ul. Łużyckiej 65 w Gryfinie (20 mieszkań).

- W toku realizacji inwestycji: „Os. Południe w Gryfinie”, która przypadła na lata transformacji ekonomicznej państwa, powstało bardzo duże zadłużenie Spółdzielni (ok. 16,05 mld starych złotych - wobec wykonawców robót budowlanych, budżetu państwa, firm dostarczających media, a także członków Spółdzielni) doprowadzające w 1994 r. do niemalże paraliżu bieżącej działalności Spółdzielni.

- W drodze konkursu, z dniem 01.09.1994 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni powołała na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Spółdzielni p. mgr inż. Tadeusza Kuźniar. W tym też roku Rada zmieniła skład Zarządu.

- Na podstawie ustawy z dnia 12.10.1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe w dniu 28.12.1994 r. Zespół Elektrowni    „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie przekazał Spółdzielni nieodpłatnie (aktem notarialnym nr A5525/1994) użytkowanie wieczyste działek i własność następujących budynków:

 • budynek przy ul. Kościelnej 2-16         -        85 mieszkań
 • budynek przy ul. Bałtyckiej 1-19          -       110 mieszkań 
 • budynek przy ul. Niepodległości 11-17 -       60 mieszkań 
 • budynek przy ul. Słowiańskiej 5           -        69 mieszkań 
 • budynek przy ul. Krasińskiego 56-66    -       59 mieszkań.

 

- W 1995 r. doprowadzono do uporządkowania w podstawowym wymiarze ewidencję księgową Spółdzielni. Od tego też roku uruchomiono ciągłą procedurę egzekucji zadłużeń czynszowych.

- W 1995 r., w wyniku niełatwych negocjacji z wierzycielami i innych postępowań ugodowych, zasadniczo w oparciu o środki pochodzące z wykupu przez członków spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w przejętych od Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” w N. Czarnowie budynków zakładowych, uregulowano zadłużenie Spółdzielni powstałe w latach realizacji inwestycji: „Os. Południe w Gryfinie”.

- W 1995 r., po przerwie w robotach spowodowanej problemami finansowymi Spółdzielni, zakończono budowę 10 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie, których budowę rozpoczęto w 1993 r. Po zakończeniu inwestycji przeniesiono prawa własności budynków, garaży i użytkowania wieczystego działek na rzecz poszczególnych członków, którzy uregulowali w pełni koszty budowy.

- W 1995 r. Spółdzielnia uregulowała prawo własności budynku przy ul. Piastów 16-20 w Gryfinie. W dniu 01.12.1995 r. spisano akt notarialny, w którym Pomorskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu „Pomorskie” w Szczecinie przekazało Spółdzielni użytkowanie wieczyste działki i własność budynku, tym samym nabrały mocy prawnej wydane wcześniej członkom przydziały mieszkań w tym budynku.

- W 1996 r. Spółdzielnia uregulowała prawo własności budynku przy ul. Kościelna 13-23 w Gryfinie. Po długich negocjacjach w dniu 23.09.1996 r. Spółdzielnia nabyła od Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica” w Gryfinie użytkowanie wieczyste działki, tym samym nabrały mocy prawnej wydane wcześniej członkom przydziały mieszkań w tym budynku.

- W 1996 r. Spółdzielnia zakończyła prace związane z założeniem indywidualnej ewidencji zadłużenia mieszkańców Osiedla Południe z tytułu kredytu mieszkaniowego (po 4 latach od zakończenia budowy członkowie mogli wreszcie dowiedzieć się jakie jest ich osobiste zadłużenie kredytowe).

- W 1997 r. Spółdzielnia dokonała pełne rozliczenie finansowe inwestycji: „Os. Południe w Gryfinie” (w tym m.in. kredyt mieszkaniowy, wkłady mieszkaniowe członków, roboty wykończeniowe zrealizowane przez lokatorów, zestawienie roszczeń Spółdzielni wobec Budżetu z tyt. infrastruktury). W tym też roku zagospodarowano, tj. wynajęto lokale użytkowe na Os. Południe będące długi czas od zakończenia budowy w stanie surowym.

- W I kwartale 1997 r. Spółdzielnia zmieniła siedzibę – biuro zostało przeniesione z lokalu w Nowym Czarnowie będącym własnością Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” w N. Czarnowie do lokalu własnego przy ul. Z. Krasińskiego 88A w Gryfinie.

- Zebranie Przedstawicieli Członków na posiedzeniu w dniu 24.03.1997 r. podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielni – z dotychczasowej: „Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra w Nowym Czarnowie” na: „Spółdzielnia Mieszkaniowa Dolna Odra w Gryfinie”.

- W 1998 r. Spółdzielnia nieodpłatne przejęła od Zespołu Elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie, budynki zakładowe Nr 51, 53 i 55 w N. Czarnowie.

- Po długich i niełatwych negocjacjach, w 1998 r., zgodnie z podpisaną umową-ugody z PKO BP Oddział Gryfino, Spółdzielnia dokonała spłaty zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytu mieszkaniowego dotyczącego Os. Południe w Gryfinie.

- W latach 1996-1998 Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni wypracowały i uaktualniły zasadnicze regulaminy Spółdzielni.

- W 2000 r. Spółdzielnia zakończyła rozpoczętą w 1999 r. inwestycję pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Łużyckiej 151-151C w Gryfinie” (zasiedlono wszystkie, tj. 47 mieszkań, z czego 15 to mieszkania spółdzielcze własnościowe zrealizowane w oparciu o wniesione przez członków wkłady budowlane, a 32 – lokatorskie wybudowane częściowo w oparciu o wkłady mieszkaniowe wniesione przez członków, a w przeważającej części (70%) w oparciu o kredyt ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredyt udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Ostateczny jednostkowy wkład budowlany wyniósł ok. 1950, 0 zł/m2- 7 % niższy od ustalonego wstępnie w oparciu o przewidywane koszty budowy.

- W 2001 r. Spółdzielnia zrealizowała inwestycję pn.: „Adaptacja pomieszczeń po przedszkolu w budynku Nr 51 w N. Czarnowie na mieszkania”, której realizację podjęto w celu zagospodarowania zwolnionych pomieszczeń po rezygnacji Miasta i Gminy Gryfino z ich najmu w związku z likwidacją przedszkola. Efekt końcowy inwestycji to 15 lokali mieszkalnych, w tym 6 o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i 9 przeznaczonych na wynajem.

- Od 01.10.2001 r. wprowadzono w Spółdzielni indywidualne rozliczanie kosztów c.o., poprzez montaż nagrzejnikowych elektronicznych podzielników kosztów. Na montaż podzielników i rozliczanie kosztów c.o. przeprowadzono przetarg, który, z pośród 5 oferentów, wygrała firma Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z Poznania.

- W 2001 r. Spółdzielnia, dostosowując się do zmian prawnych w zakresie stosunków własnościowych w mieszkalnictwie, rozszerzyła dotychczasowy swój zakres usług (ograniczający się do administrowania zasobami własnymi) o usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Od dnia 01.07.2001 r. Spółdzielnia prowadzi zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych przy ul. A. Asnyka 1-7, ul. M. Konopnickiej 2-8 i ul. M. Konopnickiej 5-11 w Gryfinie (łączna pow. użytkowa tych budynków – 6.560 m2, liczba mieszkań – 135).

- W 2001 r. Zarząd Spółdzielni rozpoczął realizację zadań, wynikających z Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z 15.12.2000 r., mających na celu przygotowanie nieruchomości do procedury przenoszenia prawa własności lokali na rzecz członków (m.in. ustalono kształt poszczególnych nieruchomości (granice działek) oraz poprzez przetarg zlecono konieczne podziały i scalenia nieruchomości).

- W dniu 30.06.2003 r. Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni pozytywnie zaopiniowało wykup gruntów, tj. działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi, których dotychczas Spółdzielnia była tylko wieczystym użytkownikiem. Przyjęto wariant jednorazowej zapłaty, który umożliwił skorzystanie z wynegocjowanych bonifikat przyznanych przez wojewodę - w odniesieniu do gruntów skarbu państwa (60%) i przez Radę Miasta i Gminy Gryfino - w odniesieniu do gruntów gminnych (80%). Zgodnie z w/w opinią Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę i w tym też roku Zarząd dokonał wykupu zawierając stosowne umowy notarialne - Spółdzielnia stała się właścicielem wszystkich gruntów pod swoimi budynkami. W wieczystym użytkowaniu pozostały jedynie grunty pod budynkami garażowymi.

- W dniu 15 VI 2005 r. Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni podjęło uchwałę w sprawie obrania Ojca Świętego Jana Pawła II za patrona Spółdzielni.

- W latach 1995-2005 Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni wypracowała szereg reguł rzutujących na właściwe funkcjonowanie Spółdzielni oraz poprawienie jakości usług na rzecz mieszkańców, m.in. wprowadzono: 

 • przejrzystą zasadę tworzenia corocznych planów remontów,
 • ewidencję terminowych odpowiedzi na podania mieszkańców,
 • ewidencję wykonania uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • ewidencję zgłoszeń mieszkańców dot. awarii i potrzeb remontowych.

 

- W latach 2005-2007 został zrealizowany, przygotowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą SpółdzielniProgram remontu elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych 12 budynków Spółdzielni, mianowicie:  

 • ul. Krasińskiego 84-104 i 106-110,
 • ul. Łużycka 65-65A,
 • wszystkie na Os. Południe z wyjątkiem budynku nr 151-151C,
 • Nowe Czarnowo 51 A-H,
 • ul. Słowiańska 5.

 

Tym samym zniknęły już w zasobach Spółdzielni wszystkie elewacje z bezbarwną szarą strukturą wielkopłytową. Warto zaznaczyć, że zadanie to było wykonane wyłącznie w oparciu o środki własne Spółdzielni.

W dniu 16.11.2008 r. nasza Spółdzielnia osiągnęła piękny wiek 25 lat. Z tej okazji w dniu 17.11.2008 r. na wspólnym spotkaniu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni wzięli udział w debacie na temat dotychczasowej działalności Spółdzielni oraz dalszej perspektywy Jej rozwoju.

Z tytułu srebrnego jubileuszu Spółdzielni, przedstawicielom firm pełniących w sposób ciągły usługi dla naszej Spółdzielni oraz spółdzielniom mieszkaniowym z Gryfina i GTBS, wręczone zostały dyplomy zawierające podziękowanie za lata współpracy i gadżety z logo Spółdzielni. Prezes Zarządu Tadeusz Kuźniar udzielił okolicznościowy wywiad w prasie lokalnej. Jubileusz został zaakcentowany na witrynie internetowej Spółdzielni. Ponadto, Zarząd zatwierdził i wydał Biuletyn z okazji 25-lecia Spółdzielni, który został przekazany mieszkańcom.