Zakres usług

NASZA SPÓŁDZIELNIA AKTUALNIE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE ZASADNICZE RODZAJE USŁUG:

Lp.

Rodzaj usługi

Usługobiorcy

1.

zarządzanie (w pełnym zakresie) nieruchomościami zabudo-wanymi budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Spółdzielni lub jej współwłasność z innymi osobami

członkowie Spółdzielni i mieszkańcy tych budynków posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub będący właścicielami lokalu

2.

zarządzanie (w zakresie wynikającym z umowy) nierucho-mościami wspólnot mieszkaniowych – oferowany pełny, szczegółowy zakres usług – patrz poniżej

właściciele lokali

3.

wynajmowanie lokali użytkowych i mieszkalnych

osoby fizyczne i prawne będący najemcami lokali użytkowych i mieszkalnych

 PEŁNY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH   REALIZOWANY PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ:

I. Obsługa administracyjna obejmująca:

 1. prowadzenie rejestru właścicieli lokali i przypadających na nich udziałów,
 2. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 3. zawieranie umów dot. dostawy mediów, robót budowlanych i innych usługi oraz kontrola prawidłowości wykonywania tych umów, jak również ich rozwiązywanie w uzasadnionych przypadkach,
 4. dokonywanie kontrolowanie odczytów mierników energii elektrycznej, cieplnej i ciepłej wody.
 5. dokonywanie kontroli prawidłowości wykonywania usług przez osoby trzecie zatrudnione przez usługodawcę w imieniu i na rzecz właścicieli.
 6. sprawdzanie prawidłowości sporządzonych rachunków lub faktur wystawianych przez dostawców lub zleceniobiorców i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 7. reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących Wspólnoty na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami,
 8. przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty mieszkaniowej zgodnie z art. 30 i 32 Ustawy „o własności lokali",
 9. opracowywanie projektów planu gospodarczego i korekt tego planu,
 10. przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 11. otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,
 12. wydawanie każdemu z właścicieli książeczek opłat zaliczek,
 13. prowadzenie dokumentacji finansowej,
 14. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 15. pobieranie i windykacja należności,
 16. wynajmowanie pomieszczeń w części wspólnej nieruchomości,
 17. wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali niezbędnych do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy lub pomoc społeczną,
 18. rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną pobieranych w ciągu roku w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali,
 19. udostępnianie właścicielom wszelkich informacji i zapewnienie wglądu do dokumentów związanych z wykonywaniem umowy i prowadzeniem rozliczeń z tego tytułu.
 20. wykonywanie uchwał właścicieli lokali, ponadto:
 1. wykonywanie następujących robót konserwacyjnych dot. części wspólnych:
 •  wymiana żarówek,
 •  regulacja zamków drzwiowych, z wyłączeniem wymiany zamków i ich elementów,
 •  utrzymanie drożności rur spustowych wody deszczowej i rynien, nie wymagających zastosowania rozbiórki tych elementów i użycia specjalistycznego sprzętu,
 •  usuwanie drobnych nieszczelności instalacji wod.-kan., c.w. i c.o., nie wymagające wymiany armatury, odcinków przewodów i bez konieczności rozkuć przegród budowlanych,
 •  naprawy włączników elektrycznych,
 •  drobne naprawy elementów małej architektury, nie wymagające wymiany ich podzespołów i użycia nowych materiałów,
 1. utrzymanie zieleni, tj.:
 •  pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów,
 •  wycinanie krzewów, zbędnych lub uciążliwych gałęzi drzew,
 •  koszenie trawników w całym sezonie - od maja do września, z zachowaniem częstotliwości odpowiadającej właściwej sztuce ogrodniczej.
 1. przeprowadzanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego, z wyłączeniem, wychodzących poza ten zakres, wszelkich ocen i ekspertyz rzeczoznawców, których konieczność wykonania może wyniknąć w toku eksploatacji nieruchomości.

 

II. Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości na nieruchomości wspólnej w zakresie usług porządkowych, które obejmują:

       1.Zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości terenu wokół nieruchomości:

 •  usuwanie liści, papierów i zanieczyszczeń z trawników i chodników (codziennie),
 •  wyrównywanie kolein,
 •  utrzymanie porządku w obrębie przynależnej jezdni oraz zasieku na śmieci (według potrzeb),
 •  odśnieżanie chodników, usuwanie lodu oraz posypywanie piaskiem (w/g potrzeb).
 1. Zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości klatek schodowych oraz piwnic budynku:
 •  sprzątanie klatek schodowych,
 •  codzienne zamiatanie klatek schodowych,
 •  mycie klatek schodowych jeden raz w tygodniu,
 •  mycie okien na klatkach schodowych (3 razy w roku: kwiecień, sierpień, listopad),
 •  sprzątanie korytarzy piwnicznych i pomieszczeń wspólnych według potrzeb (nie rzadziej niż raz w miesiącu)

III. Ubezpieczenie budynku położonego na nieruchomości wspólnej w zakresie zdarzeń losowych (np. od ognia, uderzeń piorunów, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, uderzenia pojazdu lądowego,           gradu, śniegu, zapadaniu i osuwaniu się ziemi, lawin, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi wydostawania się mediów z urządzeń) oraz odpowiedzialności cywilnej (np. z tytułu ryzyka powstałego w wyniku przebywania       osób postronnych w budynku jak i na terenie nieruchomości).

IV. Organizacja i wykonywanie remontów, tj.:

 1. Realizacja robót w zakresie ujętym w rocznym planie remontów.
 2. Dokonywanie napraw bieżących oraz prac konserwacyjnych przekraczających zakres ujęty w § 2, pkt I.
 3. Usuwanie awarii, tj.:
 •  usuwanie nagłych uszkodzeń pokrycia dachu,
 •  usuwanie niesprawności pionów – kanalizacyjnego, gazowego, wodociągowego,
 •  usuwanie niesprawności instalacji elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości oraz instalacji domofonowej,
 •  usuwanie nagłych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku,
 •  zabezpieczanie urządzeń i instalacji w częściach wspólnych w przypadku niemożliwości natychmiastowego usunięcia awarii,